Kto je prítomný
Celkom je tu prítomný 1 užívateľ: 0 registrovaných, 0 skrytých a 1 anonymný.

nikto nie je prítomný

[ Zobrazi? celý zoznam ]


Najviac tu bolo súčasne prítomných 34 užívateľov dňa Ne február 07, 2010 11:02 pm.
Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Posledná téma

FOOD market / trh JEDLA

Goto down

FOOD market / trh JEDLA

Odoslať pre Anonymný za Ut október 06, 2009 2:31 pm

Food market has difficult time now.
Trh jedla zažíva ťažké časy.

Price of food is going down each day, not just at the eSlovakia.
Cena jedla ide dole každým dňom, nie len na eSlovensku.

The worst situation is at Q1 market, due to change of erep rules, and no EXP.P. for eating :-D
Najhoršia situácia je na Q1 trhu, pre zmenu pravidiel erep a žiadne exp. body za jedenie :-D

q2 and q3 is quite stable for last 10 dnů.
q2 q q3 sú za posledných 10 dní relatívne stabilné


Look at the world graph.
Pozrime na svetovy graf.

Now we can look at the eSLOVAKIA.
Pozrime teraz na eSlovensko.

Q1 is at very low price level.
Q1 je na nízkej cenovej úrovni

q2 is stable.
q2 je stabilné.

q3 had crises but now there is just importers na price will be healthy, I suppose.
(there is need some domestic competitor...)

q3 malo krízu, ale teraz tam sú iba importéri a cena bude zdravá - domievam sa.
(chcelo by to tam domáceho konkurenta...)


15% import tax, which is prepared, but not launch would help q1 food now, have no effect for q2 (no importers here) and without domestic produces have bad influence at q3 food.

15% clo, ktoré je pripravené ale nepustené, by teraz pomoholo Q1 jedlu, nemalo žiaden efekt na q2 (nie sú tu importéri) ale bez domáceho výrobcu by malo zlý dopad na q3 jedlo.


======================================
BUT:
ALE:
======================================


If we want to know what will happend in close future, we must look at graph of world stock !!!
Ak chceme vedieť, čo sa stane v blízkej budúcnosti, musíme sa pozrieť na svetový graf zásob !!


There is very big amounts, raising each day. A lot of firm will go to bancrupcy because of that. And every country will try to find new place for selling !!!
Je to strašné množstvo zásob jedla a rastie každý deň. Mnoho firiem skončí v bankrote preto. A každá krajina sa bude snažiť nájsť nové odbytiská !!!Slovakia is like central market, low import tax ! So we can except more food at all levels, q1,q2,q3 and other.
Slovensko je ako centrálny trh s nízkmi clami ! Takže môžme očakávať viac jedla na všetkých leveloch, q1, q2, q3 a iných.

Slovaks have already more food now :-). So this will have no affect for inhabitants.
But some domestic companies must close their business soon!
Slováci majú už teraz viac jedla než treba :-). Takže toto nebude mať efekt pre obyvateľstvo. Ale pár domácich výrobcov bue musiť zatvoriť krám !

So, if we set up 15% import food tax now, we can save domestic producers, inhabitants will have always same price of food, as we can see at latest 30% and 13% (this was prove), but our state can earn on this. We need money for TW and NBS for monetary stability. So, why we should not earn on WORLD FOOD CRISES ???

Takže, stanoveme 15% clo na jedl, zachránime domácich výrobcov, obyvateľstvo bude mať stále rovnakú cenu jedla, ako sme mohli vidieť na nedávnej situácii pri 30% a 13% cle na jedo (to bol dôkaz), ale náš štát na tom môže aj zarobiť. Potrebujeme peniaze na tréningové vojny a Národnú banku Slovenska pre menovú stabilitu. Takže prečo by štát a my všetci nemohol zarobiť na SVETOVEJ KRIZE JEDLA ???


Vote yes in text, if you want 15% import tax,
or vote no in the text, and WRITE reason !

Píšte áno do textu, ak chcete 15% clo na jedlo,
alebo nie do textu ale napíšte dôvod!


------------------------------

annoucement was written by Prime Minister, called itself abroad as a "food baron" :-D RUMPIL

správu poda a vypracoval predseda vlády, v zahrničí samonazývaný barón jedla :-D RUMPIL

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Návrat hore

- Similar topics

 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.